Общината набира проекти за благоустрояване по идеи на граждани

Вашата оценка

greenНабиране на проекти на граждани и местни общности по Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост стартира в Общинска администрация – Свиленград. Предложения за първия подбор се приемат до 30 май. Проектите са със задължителното участие на местното население, като гражданите осигуряват 25 % от финансирането. Останалите 75 % се поемат от общината.

Допустими за кандидатстване са дейности, за които не се изисква изготвянето на инвестиционен проект и разрешение за строеж, съгласно ЗУТ. Такива са поддръжка, ремонт и изпълнение на прилежащи тротоарни площи, изграждане на подходи към съществуващи имоти, ремонт и възстановяване на прилежащи паркинги, оборудване на места за отдих и спорт, дейности по озеленяване – засаждане на дървесна и храстова растителност, затревяване, почистване, поддържане и др.
Допустими кандидати са физически и юридически лица, упражняващи дейност на територията на общината, местни общности или отделни граждани; неправителствени организации.
Кандидатите трябва да подадат формуляр (заявление) по образец в Центъра за информация и административно обслужване на гражданите в ОбА – Свиленград.
Повече подробности за програмата са публикувани на сайта на община Свиленград, в раздел Общински съвет, подраздел Стратегии, планове и програми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.